Vekové kategórie

Program aj výchova detí a mladých ľudí je primerane prispôsobená ich veku, záujmom a potrebám. Skautská organizácia rešpektuje požiadavky rozdielneho prístupu rôznym vekovým kategóriám.

Vĺčatá 6 až 11 rokov
Skauti 12 až 14 rokov
Rangeri 15 až 18 rokov
Roveri 19 až 26 rokov
Dospelí skauti lídri a dospelí členovia

Vĺčatá

V programe najmladších členov má veľkú dôležitosť svet fantázie malých detí. Akékoľvek učenie sa prebieha formou hier. Typickou farbou, pre túto skupinu je žltá, ktorá symbolizuje hravosť.

Najmladší členovia sú organizovaní vo vlčiackych svorkách. – v približne šesťčlenných skupinách. Deti sa učia začleňovať do kolektívu priateľov a dospelí im postupne dávajú ozajstnú zodpovednosť, no zároveň zaisťujú telesnú, citovú a duševnú bezpečnosť.

Skauti

V skautskom veku stúpa dôležitosť „družinového systému“ – je to systém prirodzených partií mladých ľudí, ktorý umožňuje plné zapojenie a sebarealizáciu každého člena. Na čele takejto družiny stojí skúsený rovesník – mladý líder (družinový radca). Typickou farbou, pre túto skupinu je zelená, kotorá symbolizuje rast a vývin každeho člena.

Dospelí vedúci motivujú družiny k ich vlastnému družinovému životu. Symbolickým rámcom skautiek a skautov je objavovanie a skúmanie okolitého sveta a preferovaným prostredím pre aktivity je príroda.

Rangeri

Názov tejto vekovej kategórie pochádza z anglického range, ktoré má viac významov – dať niečo do poriadku alebo tiež túlať sa. Spojením týchto významov je ranger – ten, ktorý sa rozvíja objavovaním nových území svojho vnútra i vonkajšieho sveta. Títo mladí ľudia sa stávajú hnacím motorom našej organizácie. Sú silou a energiou, ktorá posunie celý skauting na Slovensku vpred na nové výšiny. Stávajú sa vzorom pre vĺčatá a skautov a zároveň ochotne nasledujú roverov na ich cestách.

Na krku nosia šatku s fialovým lemom. Táto farba je symbolom líderstva a služby, podobne ako je to i v znaku svetovej skautskej organizácie – WOSM.

Roveri

Väčšina aktivít tejto vekovej skupiny sa odohráva na úrovni roverských skupín. Dospelí sú prítomní, ale majú úlohu poradcov a podporcov. Typickou farbou, pre túto skupinu je červená, ktorá symbolizuje „dozretosť“, a teda pripravenosť každeho člena.

Náplň roveringu tvorí putovanie, cestovanie, objavovanie seba, svojich hodnôt a charakteru. Roveri a roverky si pripravujú náročné projekty, organizujú horské výpravy a expedície do zahraničia. Aktívne sa podieľajú na ochrane prírody a realizujú službu pre miestne komunity.

Dospelí skauti

Skauting je takisto hnutím dospelých, ktorí chcú pomáhať mladým ľuďom rozvíjať ich osobnosti. Stály kontakt s mladými ľuďmi umožňuje dospelým predĺžiť svoju vlastnú mladosť, myslieť dynamicky a moderne. Dospelí ľudia môžu v skautingu naplno uplatniť svoje vlohy, sebarealizovať sa a pomáhať dobrej veci.

Komunitu dospelých skautov spája záujem o spoločnú vec, vzájomná podpora a zdieľanie podobných princípov: vzťah k sebe a k svojmu ďalšiemu zdokonaľovaniu sa, vzťah k iným, tolerancia a solidarita a vzťah k duchovnému svetu, k sile a hodnotám, ktoré presahujú púhy materiálny svet.